Data publikacji: 2015-11-01

Porady prawne

Bardzo dobrze znamy problemy z jakimi na co dzień boryka się przedsiębiorca prowadzący warsztat samochodowy lub sklep z częściami. Masz problem z nierzetelnym kontrahentem? Nie możesz porozumieć się z klientem? Klient żąda naprawy lub wymiany towaru albo chce odstąpić od zawartej umowy? Nie chce zapłacić za wykonaną usługę lub żąda odszkodowania? Pomożemy Ci wybrnąć z każdej trudnej sytuacji w jakiej się znalazłeś. Masz przeterminowane faktury? Klient nie zapłacił w umówionym terminie? Wskażemy Ci drogę jak odzyskać swoje pieniądze. Masz problem z pracownikiem? Odpowiemy na każde twoje pytanie dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę, urlopów, czasu pracy, nadgodzin, odpowiedzialności finansowej pracowników itp. Masz jakiekolwiek inne pytanie związane z prowadzoną przez siebie działalnością? Napisz do nas a na pewno udzielimy Ci na nie odpowiedzi.

Prawo

Masz przeterminowane faktury? Klient nie zapłacił w umówionym terminie? Wskażemy Ci drogę jak odzyskać swoje pieniądze. Masz problem z pracownikiem? Odpowiemy na każde twoje pytanie dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę, urlopów, czasu pracy, nadgodzin, odpowiedzialności finansowej pracowników itp.Masz jakiekolwiek inne pytanie związane z prowadzoną przez siebie działalnością?

W celu uzyskania porady prawnej napisz do nas na adres porady.prawne@intercars.eu opisując swój problem, a także podając swój numer telefonu. Poinformujemy Cię o otrzymaniu Twojejwiadomości oraz o terminie udzielenia porady. Jeżeli zajdzie potrzeba uzyskania dodatkowych informacji,skontaktujemy się z Tobą drogą mailową lub telefonicznie. Niezwłocznie po zapoznaniu sięz problemem i jego przeanalizowaniu, otrzymasz od nas wiadomość zwrotną, zawierającą odpowiedźna postawione przez Ciebie pytania.

Warsztaty należące do sieci własnych Inter Cars uzyskują opiekę prawną w zakresie:

(bez reprezentacji sądowej, oraz nieodpłatnie)

  • obowiązków przedsiębiorcy względem klienta serwisu samochodowego w zakresie zgłaszanych przez niego roszczeń reklamacyjnych i gwarancyjnych oraz rękojmi za wady, a także przysługujących mu uprawnień do żądania naprawy i wymiany towaru na nowy oraz odstąpienia od umowy;

  • odpowiedzialności względem klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi oraz obowiązku naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody;

  • spraw wynikłych ze stosunku pracy - przede wszystkim zawierania i rozwiązywania umów o pracę, czasu pracy, urlopów, pracy w godzinach nadliczbowych, świadectw pracy, odpowiedzialności materialnej pracowników, a także zatrudniania pracowników na innej podstawie niż umowa o pracę (umowa zlecenia, umowa o dzieło, działalność gospodarcza);

  • spraw związanych z bieżącą działalnością, m. in. zawieraniem umów i kontraktów handlowych, założeniem, rejestracją i zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji;

  • windykacji należności w przypadku niedokonania przez klienta zapłaty za towar bądź wykonaną usługę w ustalonym terminie, w szczególności wezwania do dobrowolnego spełnienia świadczenia, negocjacji spłaty powstałego zadłużenia i rozłożenia go na raty (windykacja przedsądowa), a także sądowej drogi dochodzenia roszczeń i postępowania egzekucyjnego przed komornikiem.
FAQ:

Czy warsztat samochodowy może pobierać od klienta opłatę za przechowanie pojazdu?

Zdarza się, ze po wykonanej naprawie samochodu, klient zwleka z jego odbiorem. Taka sytuacja trwać może klika tygodni, miesięcy a nawet lat. Z jednej strony warsztat musi czuwać aby samochód nie uległ uszkodzeniu albo nie został skradziony, z drugiej trzymany na terenie warsztatu pojazd przeszkadza i zabiera miejsce. Jeżeli w umowie o naprawę samochodu (ewentualnie w załączonym do niej regulaminie czy ogólnych warunkach umowy) nie przewidziano wynagrodzenia za przechowanie pojazdu klienta, warsztat przechowuje go nieodpłatnie. Należy wtedy skierować do klienta pisemne wezwanie do odebrania samochodu w określonym terminie (np. 7 dni). W wezwaniu klienta należy również poinformować, że w przypadku nieodebrania przez niego samochodu w wyznaczonym terminie, naliczona zostanie opłata za jego przechowanie (np. 10 zł) za każdy kolejny dzień. Dopiero wtedy warsztat samochodowy jest uprawniony do pobierania opłaty za przechowanie pojazdu.

Kto powinien naprawić samochód uszkodzony przez mechanika?
Za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przez pracownika, podczas wykonywania przez niego obowiązków pracowniczych, co do zasady odpowiada pracodawca. A zatem klient, któremu zatrudniony w warsztacie mechanik w trakcie naprawy pojazdu uszkodził powłokę lakierniczą samochodu, może żądać naprawienia wyrządzonej szkody w całości od właściciela warsztatu. Wyjątek stanowi pracownik tymczasowy, za którego odpowiada agencja pracy tymczasowej. Pracodawca nie odpowiada także, w przypadku gdy pracownik wyrządził klientowi szkodę poza swoim czasem pracy a jego działanie nie było związane z jego obowiązkami pracowniczymi i działalnością pracodawcy (np. pracownik korzystając ze sposobności dokonał kradzieży portfela klienta). W przypadku naprawienia przez pracodawcę szkody wyrządzonej przez pracownika osobie trzeciej, może on żądać od pracownika zwrotu wypłaconego odszkodowania. Ma na to rok od chwili naprawienia szkody. Pracownik będzie musiał zwrócić pracodawcy całą wypłaconą kwotę w sytuacji gdy szkodę wyrządził umyślnie. Gdy szkoda wyrządzona została nieumyślnie, pracownik również ponosi odpowiedzialność w wysokości wyrządzonej szkody, jednak wysokość wypłaconego odszkodowania nie może wówczas przekroczyć równowartości trzymiesięcznego wynagrodzenie przysługującego pracownikowi w chwili wyrządzenia szkody.

Czy warsztaty samochodowe przetwarzają dane osobowe?

W zdecydowanej większości przypadków tak. Niemal każdy warsztat samochodowy, oprócz informacji o naprawianych pojazdach, gromadzi i przechowuje również dane osobowe swoich klientów (osób fizycznych), takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu. Dane osobowe przetwarzane są w zbiorach, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej (eSOWA, SiM, Intergra, Excel MS Office). Warsztat samochodowy który przetwarza dane osobowe powinien albo wyznaczyć administratora danych osobowych (ABI) albo zgłosić GIODO zbiór danych osobowych do rejestracji. Prostszym i tańszym rozwiązaniem wydaje się być zgłoszenie zbioru danych do rejestracji. Zgłoszenie jest bezpłatne i powinno nastąpić przed rozpoczęciem przetwarzania danych. Odrębną kwestią jest uzyskanie od klienta dodatkowej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Nie jest ona potrzebna, jeżeli przetwarzanie danych związane jest z wykonaniem zawartej umowy o naprawę pojazdu. Jeżeli dane osobowe mają być wykorzystywane w szerszym zakresie (np. wysyłanie klientom sms lub wiadomości e-mail, informujących o promocjach, zniżkach czy konkursach), konieczne jest wcześniejsze uzyskanie dodatkowej zgody klienta.


Co zrobić z zamieszczoną w internecie negatywną opinią o warsztacie samochodowym?

Klienci (a czasem firmy konkurencyjne) zamieszczają w internecie swoje opinie o warsztatach samochodywch. Znaczna część z nich jest niepochlebna i nie ma zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Z kolei zamieszczona opinia jest ogólnodostępna i zapoznać mogą się z jej treścią przyszli, potencjalni klienci warsztatu. Gdy treść opinii umożliwia ustalenie osoby, która ją zamieściła, do jej autora należy wystosować pismo, wzywające go do natychmiastowego usunięcia wpisu, z uwagi na mające miejsce naruszenie dóbr osobistych (dobrego imienia i renomy firmy). W piśmie wskazać można również, że osoba zamieszczająca w internecie niepochlebny wpis popełnia przestępstwo zniesławienia (art. 212 kodeksu karnego). Jednocześnie autora wpisu, należy pouczyć, że w przypadku nie usunięcia go w wyznaczonym terminie (np. 3 dni), sprawa zostanie skierowana do sądu. Jeżeli nie można ustalić autora opinii, do jej usunięcia wezwać należy portal internetowy, na którym opinia została zamieszczona, również wskazując, że doszło do naruszenia dóbr osobistych a w przypadku nie usunięcia wpisu, sprawa zostanie skierowana do sądu. Właściciel portalu internetowego nie może zasłaniać się tym, że nie jest on autorem opinii. Nie zwalnia go to z odpowiedzialności za treść wpisu, skoro dopuszcza się jego dalszej publikacji. Właściciela portalu można również wezwać do usunięcia wpisu, w sytuacji gdy nie chce tego uczynić jego autor.

Jakie uprawnienia przysługują klientowi, będącemu konsumentem?

Konsumentowi zawierającemu umowę o naprawę pojazdu, przysługują trzy podstawowe  uprawnienia. Po pierwsze, jeżeli warsztat opóźnia się z rozpoczęciem naprawy samochodu albo wykonuje ją w sposób, który wskazuje, że nie ukończy jej w ustalonym terminie, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy i żądania zwrotu wpłaconych pieniędzy (przedpłaty, zaliczki). Z tego uprawnienia konsument może skorzystać nawet w sytuacji gdy nie upłynął jeszcze ustalony termin naprawy. Po drugie, w przypadku gdy warsztat wykonuje naprawę w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, konsument może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania naprawy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu, konsument również ma prawo odstąpić od umowy lub też powierzyć innej osobie wykonanie naprawy, na koszt i niebezpieczeństwo warsztatu, który pierwotnie miał wykonać naprawę. Po trzecie, jeżeli naprawa pojazdu została już wykonana, ale w sposób wadliwy, konsumentowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi do żądania naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny i odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna). Warsztat samochodowy może jednak odmówić wymiany lub naprawy towaru, jeżeli jest to niemożliwe do wykonania lub wymaga nadmiernych kosztów. Wówczas konsument może żądać naprawy towaru (jeżeli wcześniej chciał wymiany), jego wymiany (jeżeli wcześniej chciał naprawy), obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. W przypadku żądania przez klienta obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, przedsiębiorca może zaoferować konsumentowi w zamian naprawę lub wymianę towaru, jednak pod warunkiem ich niezwłocznej realizacji i braku nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

Uwaga: powyższe materiały mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej, która udzielna jest indywidualnie, po dokładnym przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy. Każda sprawa jest inna i wymaga odrębnego podejścia. Inter Cars S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o powyższe informacje.